کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰, ۰۰:۲۴ قبل از ظهر | 2021 ميلادی
قوانین

قوانین مهم و مرتبط با وظائف کارشناسان رسمی دادگستری

قوانین کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی دانلود
مبحث ششم: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی  دانلود
معاینه محل و تحقیق محلی آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
تامین دلیل قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
اظهارنامه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
ماده ۹۱: جهات رد قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
ماده ۵۱۵: عدم النفع قانون آیین نامه دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴۲۱ مجلس شورای اسلامی دانلود
مبانی حقوقی دانلود
آشنایی با تشکیلات قضایی دانلود

ورود به سامانه آموزشي كانون