قانون کانون

مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ماده ۱- کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان «کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ؛ غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند. ماده ۲ – کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا …

قانون کانون ادامه »