آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران فصل اول ـ کلیات: ماده ۱ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی». ماده ۲ ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در …

آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ادامه »