جلسه هیات مدیره کانون با رئیس دادگستری شهرستان دشتستان